|

Alpha Bank: Αποτελέσματα 9μηνου 2011 - Καθαρά Κέρδη 42 εκατ Ευρώ


Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10%

Περαιτέρω Απομόχλευση του Ισολογισμού

- Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τοv δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) στο 10% και τους δείκτες Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως (Tier I) και Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχονται σε 11,2% και 12,3% αντιστοίχως.

- Στοχευμένη μείωση της μοχλεύσεως του Ισολογισμού, μέσω μειώσεως του δανειακού μας
χαρτοφυλακίου, κατά Ευρώ 2,2 δισ. σε ετήσια βάση, σε Ευρώ 49,9 δισ.

- Το ύψος των επενδύσεών μας σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται σε Ευρώ 3,1 δισ.μετά από συνολική απομείωση ύψους 760 εκατ. προ φόρων.

- Αύξηση της χρηματοδοτήσεώς μας από Κεντρικές Τράπεζες κατά Ευρώ 1,3 δισ. το γ΄ τρίμηνο σε Ευρώ 19,8 δισ., μετά από μείωση καταθέσεων στην Ελλάδα κατά Ευρώ 1,4 δισ.

- Δείκτης καθυστερήσεων στο 11,6%, με τις σωρευτικές προβλέψεις σε Ευρώ 2,7 δισ., αντανακλώντας έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 46%, ο οποίος, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 126%.
Σταθερή χρηματοοικονομική επίδοση παρά τις αντίξοες λειτουργικές συνθήκες

- Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.330,6 εκατ., μειωμένο κατά 3,1%, ως συνέπεια του μειωμένου κατά 4,1% όγκου των χορηγήσεων.

- Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 10 πόντους το γ΄ τρίμηνο σε 2,9%, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανατιμολογήσεως των στοιχείων του ενεργητικού.

- Το λειτουργικό κόστος περιορίσθηκε κατά 2,4% το γ΄ τρίμηνο και 2,6% σε ετήσια βάση σύμφωνα με το πρόγραμμα περιορισμού των δαπανών. Ο δείκτης έξοδα προς έσοδα μειώθηκε κατά 240 πόντους σε 48,1%.

- Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων αυξήθηκε κατά 7,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 898,5 εκατ. έναντι Ευρώ 836,2 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2010.

- Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 41,6 εκατ.1 μετά από προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου Ευρώ 827,4 εκατ. Οι προβλέψεις απομειώσεως ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων ανήλθαν σε 218 πόντους.

“Πρώτοι κάνουμε το βήμα για τον εξορθολογισμό του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με τη συγχώνευση των δύο μεγαλυτέρων ελληνικών ιδιωτικών τραπεζών, της Alpha Bank με τη Eurobank, ώστε να δημιουργήσουμε έναν από τους 25 πιο ισχυρούς τραπεζικούς ομίλους στην Ευρωζώνη.

Η Τράπεζα που θα προκύψει από τη συγχώνευση ενισχύει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, προσελκύει ξένες επενδύσεις και προσφέρει την απαραίτητη ώθηση στην οικονομία, με στόχο να επανέλθει η χώρα σε τροχιά αναπτύξεως. Είμαστε βέβαιοι, μετά την ευρεία αποδοχή της συγχωνεύσεως, ότι η επιλογή μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με την Eurobank αποτελεί την πιο σωστή απόφαση σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα”.

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος

“Το γ΄ τρίμηνο του 2011 διατηρήσαμε τη λειτουργική μας κερδοφορία επιβεβαιώνοντας την
αποτελεσματικότητα του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού, παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον.

Παράλληλα, επικεντρωθήκαμε στη διατήρηση της αποδοτικότητας του Δικτύου μας και στην
απαρέγκλιτη εφαρμογή του προγράμματος περιστολής δαπανών. Προτεραιότητά μας είναι η
ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως της Τραπέζης μας με την Eurobank, προς το συμφέρον των
Μετόχων, των Πελατών και του Προσωπικού. Διαθέτουμε τις προϋποθέσεις για να επιτύχουμε τον
στόχο μας και να αντεπεξέλθουμε στη νέα πρόκληση”.

Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος

Posted by Blogger on 5:20 μ.μ.. Filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response